CONTACTEER ONS +32 (0)3 880 62 00
+32 (0)3 880 62 00

Privacy Policy

BELEID INZAKE VERTROUWELIJKHEID EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De bescherming van uw privacy en uw Persoonsgegevens is belangrijk en elke entiteit van Gravotech (tevens "Gravotech" of "wij" genoemd) besteedt daar bijzondere aandacht aan.

Gravotech verplicht zich tot het beschermen van de rechten van personen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (referentie EU2016 / 679) (de “AVG”).

Dit beleid inzake vertrouwelijkheid en bescherming van Persoonsgegevens is erop gericht u te informeren (i) over de middelen die gebruikt worden voor het verzamelen van uw Persoonsgegevens, het type Persoonsgegevens dat we verzamelen tijdens onze commerciële relatie en de manier waarop de uw Persoonsgegevens gebruiken, beschermen en doorgeven, en (ii) de manier waarop u controle uit kunt oefenen op de verwerking en de verspreiding van uw Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (u).

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Tijdens onze commerciële relatie of uw bezoek op onze internetsite kan Gravotech de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

- bepaalde Persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, enz.) die u direct hebt vertrekt, of door het invullen van een contactformulier of via inschrijving voor onze newsletter heb verstrekt

- alle informatie die gegenereerd wordt door onder andere het gebruik van cookies, bij een bezoek aan onze site (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser, enz.). Meer informatie is te vinden in ons beleid inzake Cookies

Wat kunnen de verwerkingsdoeleinden van uw Persoonsgegevenszijn?

Elke keer als Gravotech uw Persoonsgegevens verzamelt, wordt u geïnformeerd over het/de doeleinde(n) van de verwerking.

Uw Persoonsgegevens kunnen voor verschillende doeleinden worden verwerkt zoals: communicatie, marketing en promotie, naleving van wetgeving, beheer van commerciële relaties en boekhouding.

Wat is de verwerkingsbasis van de Persoonsgegevens?

Er zijn verschillende juridische gronden voor verwerking van uw Persoonsgegevens:

- Uw toestemming (bijvoorbeeld door inschrijving voor onze newsletter)

- Gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld facturatiedoeleinden)

- Contractuele of wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld beheer opleidingen)

Wie kan Persoonsgegevens ontvangen?

Wij en eventueel onze onderaannemers in geval van gerechtvaardigde noodzaak, ontvangen uw Persoonsgegevens voor de doeleinden waarover u voorafgaand bent geïnformeerd.

Worden uw Persoonsgegevens doorgegeven naarderde landen/een regio buiten de Europese Unie?

Wij kunnen indien daarvoor een gerechtvaardigde reden is uw Persoonsgegevens doorgeven binnen de groep Gravotech en aan derden (inclusief onderaannemers). Deze bedrijven kunnen buiten de Europese Unie gevestigd zijn. Deze gegevensoverdracht is onderworpen aan passende garanties, met name door middel van naleving van een gedragscode, bedrijfsregels en de toepassing van modelbepalingen.

Hoelang worden uw Persoonsgegevens opgeslagen?

Wij verwerken en slaan uw Persoonsgegevens op voor de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke of commerciële verplichtingen. Als uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van onze verplichtingen, worden deze regelmatig gewist tenzij aanvullende verwerking nodig is, bijvoorbeeld om bewijselementen te bewaren op grond van de AVG of in het kader van naleving van een wettelijk voorschrift.

Beveiliging

Wij gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens die wij in beheer hebben te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies of vernietiging of onbevoegde toegang.

Welke rechten hebt u en hoe kunt u dieuitoefenen?

U kunt op elk moment de volgende rechten uitoefenen:

- recht op inzage: u hebt het recht te weten of - en welk type -  Persoonsgegevens die op u betrekking hebben al dan niet verwerkt worden (artikel 15 AVG),

- recht op correctie: u hebt het recht te verzoeken om (i) aanvulling van uw Persoonsgegevens als deze onvolledig zijn, of (ii) wijzigingen van uw Persoonsgegevens als deze onjuist zijn (artikel 16 AVG),

- recht op vergetelheid: u hebt het recht om te vragen om het wissen van uw persoonsgegevens (artikel 17 AVG),

- recht op beperking van verwerking (artikel 18 AVG),

- recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG),

- recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG), en

- recht op uw toestemming in te trekken (artikel 7 AVG).

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u met ons contact opnemen via e-mail op het volgende adres: info@technifor.be of door een brief te schrijven naar het volgende adres waarbij u een kopie van uw identiteitsbewijs bevoegd: Gravograph Benelux, Rijksweg 3B - 2870 Puurs-Sint-Amands - BELGIE.

 

Kan ik hulp vragen van de bevoegde autoriteiten?

In geval van een geschil of als u vragen hebt, kunt een klacht of verzoek indien bij de GBA voor België, de Autoriteit Persoonsgegevens voor Nederland en de Commission nationale pour la protection des données voor Luxemburg.